(64bit)hwaf-update-2.6.05.0615.dat升级包详细说明

名称: (64bit)hwaf-update-2.6.05.0615.dat 版本:V2.6.05.0615
MD5:39e0e9cf2b71b2d73f1dc4c509c57e6a 大小:201.53 M
描述:

【修改点】
             1.修复上传文件规则误报问题;
             2.修复https透明防护下,部分网站访问缓慢问题;
             3.其他功能优化

      注意:1. 版本升级流程:9644之前版本先升级到9644版本,再升级0615版本;
                                            9644之后版本直接升级到0615版本;
                2.升级固件若基本参数设置中开启访问记录,当月访问记录会被清空。阻断日志和木马上传日志也会被清空;


发布时间:2019-12-18 17:57:25